ماهنامۀ پدافند اقتصادی توسط قرارگاه پدافند اقتصادی سازمان پدافند غیرعامل کشور و با همکاری مؤسسۀ مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی و کانون اندیشه‌آفرینان جوان از آبان ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵ منتشر شده است.
مدیرمسئول: دکتر غلامرضا جلالی
سردبیر: دکتر علیرضا مقصودی
دبیر تحریریه: دکتر علی سعیدی
شماره ۲۷ و ۲۸ ماهنامۀ پدافند اقتصادی
شمارۀ ۲۷ و ۲۸ (بهمن و اسفند) ماهنامۀ پدافند اقتصادی در اسفند ۱۳۹۵ منتشر شد. ادامه دارد
شمارۀ بیست‌وششم ماهنامۀ پدافند اقتصادی
شمارۀ بیست‌وششم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در دی ۱۳۹۵ منتشر شد. ادامه دارد
شمارۀ بیست‌وپنجم ماهنامۀ پدافند اقتصادی
شمارۀ بیست‌وپنجم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در آذر ۱۳۹۵ منتشر شد. ادامه دارد
شمارۀ بیست‌وچهارم ماهنامۀ پدافند اقتصادی
شمارۀ بیست‌وچهارم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در آبان منتشر شد. ادامه دارد
شمارۀ بیست‌وسوم ماهنامۀ پدافند اقتصادی
شمارۀ بیست‌وسوم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در مهر منتشر شد. ادامه دارد
شمارۀ بیست‌ودوم ماهنامۀ پدافند اقتصادی
شمارۀ بیست‌ودوم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در شهریور منتشر شد. ادامه دارد
شمارۀ بیست‌ویکم ماهنامۀ پدافند اقتصادی
شمارۀ بیست‌ویکم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در مرداد ۱۳۹۵ منتشر شد. ادامه دارد
شمارۀ بیستم ماهنامۀ پدافند اقتصادی
شمارۀ بیستم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در تیر ۱۳۹۵ منتشر شد. ادامه دارد
شمارۀ نوزدهم ماهنامۀ پدافند اقتصادی
شمارۀ نوزدهم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در خرداد منتشر شد. ادامه دارد
شمارۀ هجدهم ماهنامه پدافند اقتصادی
شمارۀ هجدهم ماهنامه تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در اردیبهشت ۱۳۹۵ منتشر شد. ادامه دارد
شمارۀ هفدهم ماهنامۀ پدافند اقتصادی
شمارۀ هفدهم ماهنامه تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در فروردین ۱۳۹۵ منتشر شد. ادامه دارد
شمارۀ شانزدهم ماهنامۀ پدافند اقتصادی
شمارۀ شانزدهم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در اسفند ۱۳۹۴ منتشر شد ادامه دارد
بیشتر ببینید...

مطالب پربازدید
ماهنامۀ پدافند اقتصادی را ببینید یا به فهرست بازگردید.