شمارۀ اول ماهنامۀ پدافند اقتصادی

شمارۀ اول ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی و گفتمانی «پدافند اقتصادی» در آذر ۱۳۹۳ منتشر شد.

1393/9/1
تعداد بازدید: 421

فهرست

دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!

مطالب پربازدید
ماهنامۀ پدافند اقتصادی را ببینید یا به فهرست بازگردید.