شمارۀ اول ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1393/9/1 | تعداد بازدید: 590

شمارۀ اول ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی و گفتمانی «پدافند اقتصادی» در آذر ۱۳۹۳ منتشر شد.

فهرست

دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!

مطالب پربازدید
ماهنامۀ پدافند اقتصادی را ببینید یا به فهرست بازگردید.