شمارۀ نهم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1394/5/1 | تعداد بازدید: 486

شمارۀ نهم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در مرداد ۱۳۹۴ منتشر شد.

تحلیل

مقابله با مفاسد اقتصادی از منظر مقام معظم رهبری | مهدی رحیمی‌نسب

گفت‌وگو

مبارزه با مفاسد اقتصادی، از فرهنگ‌سازی تا ارادۀ سیاسی | گفت‌وگو با دکتر جلالی

مشکل از اجراست نه از قانون | گفت‌وگو با غلامعلی صادقی

ضعف دولت در اجرای قانون، ضعف مجلس در نظارت | گفت‌وگو با فرج‌الله عارفی

مبارزه با مفاسد اقتصادی، معادله‌ای چندمجهولی | گفت‌وگو با دکتر غمامی

پروندۀ ماه: مبارزه با مفاسد اقتصادی در وضعیت جنگ اقتصادی

سرافکنده از وقوع فساد، سربلند در پیگیری و برخورد قضایی| مواضع سخنگوی قوۀ قضائیه

احتکار: انگیزه‌ها، پیامدها و راهکارهای مقابله | محمد عندلیب

آیا اقتصاد ایران فاسد است؟ | علی سعیدی

مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران؛ وا کاوی عملکرد قوه قضائیه و...| حسین شادروانان

تأثیر مبارزه با مفاسد اقتصادی بر امنیت سرمایهگذاری | حسین زندی

 تأثیرگذاری فساد اقتصادی بر افکار عمومی| احمد محمدی‌پور

ملزومات نهادی وحقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی | محسن مکیان

دشمن‌شناسی

آسیب‌پذیری اقتصاد آمریکا | عبدالعظیم قربانی

بازیابی مجدد اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها | سیدامیرمحمد جزایری

دریافت فایل مربوط به این مطلب پس از ‌ثبت‌نام و ورود امکان‌پذیر است!

مطالب پربازدید
ماهنامۀ پدافند اقتصادی را ببینید یا به فهرست بازگردید.